Podstawowe informacje o egzaminie ósmoklasisty 2022-2023 r.

23 września, 2022

 / 23 września, 2022

.

Znajdują się tam również arkusze testów z poprzednich lat z rozwiązaniami.

 • EGZAMIN JEST OBOWIĄZKOWY

– jeśli uczeń nie przystąpi do niego, bez uzasadnienia, musi powtarzać klasę i napisać jeszcze raz egzamin. Zawsze ustalany jest dodatkowy termin egzaminu, do którego mogą przystąpić uczniowie, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpili do egzaminu we właściwym czasie.

 • TERMINY EGZAMINU

Termin główny
1. język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny –25 maja 2023 r. (czwartek) – godz.9:00

Termin dodatkowy

1. język polski – 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2. matematyka –13 czerwca 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny –14 czerwca 2023 r.(środa) – godz. 9:00

Ogłoszenie wyników – 3 lipca 2023 r.
Wydanie zdającym zaświadczeń o wynikach egzaminu – 6 lipca 2023 r. (czwartek)

 • CZAS PRACY:

język polski   – 120 min. (uczniowie z dysfunkcjami 180 min.)

matematyka – 100 min. (uczniowie z dysfunkcjami 150 min.)

język obcy – 90 min. (uczniowie z dysfunkcjami 135 min.)

 • DOSTOSOWANIA NA EGZAMINIE – mogą dotyczyć formywarunków.

  Dostosowanie formy polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych
  do potrzeb i możliwości zdających, np. większa czcionka, prostsze polecenia.

Podstawą zastosowania odpowiedniej formy jest:

orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność (np. niedosłuch, niedowidzenie i in.).

Sposoby dostosowania warunków egzaminu
(np. dłuższy czas pisania, zastosowanie odpowiednich kryteriów oceniania, oddzielna sala, nauczyciel wspomagający itp.) ustala co roku dyrektor CKE:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2023/komunikaty/20220819%20E8%202023%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

Dostosowanie warunków egzaminu może być na podstawie:

 • opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • zaświadczenia lekarskiego,
 • pozytywnej opinii rady pedagogicznej– w przypadku uczniów

objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne spowodowane:

                   – wcześniejszym kształceniem za granicą,

                   – zaburzeniami komunikacji językowej,

                   – sytuacją kryzysową lub traumatyczną.

Odpowiednie dokumenty muszą być dostarczone dyrektorowi szkoły najpóźniej
17 października 2022 r.
W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie
późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.

 • Rodzice uczniów w terminie do 30 września 2022 r. składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację dotyczącą wyboru języka obcego nowożytnego, z którego uczeń przystąpi do egzaminu.
 • MOŻLIWOŚCI ZWOLNIENIA Z EGZAMINU
 • w szczególnych przypadkach zdrowotnych, orzeczonych przez lekarza,
 • w szczególnych przypadkach losowych na wniosek rodziców,
 • Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych (tzw. kuratoryjnych), nie są zwolnieni z egzaminu finaliści konkursów kuratoryjnych.

(uczeń jest zwolniony z odpowiedniej części egzaminu – z tego przedmiotu, z którego uzyskał odpowiedni tytuł, a na zaświadczeniu otrzymuje najwyższy wynik. Listę tych konkursów ustala co roku minister i kurator oświaty)

 • PRZEBIEG EGZAMINU
 • Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem (nie może to być tusz zmazywalny),
  a na matematykę dodatkowo linijkę.
 • Uczeń może mieć ze sobą małą butelkę wody, ewentualnie leki –
  po wcześniejszym uzgodnieniu z przewodniczącym komisji.
 • Rozwiązania zadań otwartych uczniowie przenoszą na specjalną kartę odpowiedzi zamalowując odpowiedni kwadracik.
  Uczniowie z dysfunkcjami zaznaczają znakiem „x” odpowiedzi bezpośrednio
  w tekście, nie przenoszą ich na kartę odpowiedzi.

.