Informacje dotyczące warunków ukończenia szkoły podstawowej i państwowego egzaminu ósmoklasisty 2022-2023 r.

23 września, 2022

 / 23 września, 2022

.

Warunkiem ukończenia szkoły podstawowej jest (łącznie):

1. Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminach klasyfikacyjnych (są to wewnątrzszkolne egzaminy, przygotowywane przez nauczycieli    naszej szkoły). Terminy egzaminów klasyfikacyjnych podane są w oddzielnej informacji. W kl. 8, w porównaniu do siódmej, dochodzą jeszcze dwa przedmioty: wiedza o społeczeństwie i edukacja dla bezpieczeństwa.

2. Podejście do egzaminu ósmoklasisty (są to państwowe egzaminy przygotowywane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną). Egzamin ten ma formę wyłącznie pisemną i jest zdawany  na terenie naszej szkoły. Wynik egzaminu ósmoklasisty nie ma wpływu na ukończenie szkoły, odgrywa rolę tylko w procesie rekrutacji do szkół średnich. Nie ma progu zdawalności egzaminu.


Terminy państwowych egzaminów ósmoklasisty:

Termin główny
1. język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny –25 maja 2023 r. (czwartek) – godz.9:00

Termin dodatkowy

1. język polski – 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2. matematyka –13 czerwca 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny –14 czerwca 2023 r.(środa) – godz. 9:00

Ogłoszenie wyników – 3 lipca 2023 r.
Wydanie zdającym zaświadczeń o wynikach egzaminu – 6 lipca 2023 r. (czwartek)

MOŻLIWOŚCI ZWOLNIENIA Z EGZAMINU

  • w szczególnych przypadkach zdrowotnych, orzeczonych przez lekarza,
  • w szczególnych przypadkach losowych na wniosek rodziców,
  • Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych (tzw. kuratoryjnych).

(uczeń jest zwolniony z odpowiedniej części egzaminu – z tego przedmiotu, z którego uzyskał odpowiedni tytuł, a na zaświadczeniu otrzymuje najwyższy wynik. Listę tych konkursów ustala co roku minister i kurator oświaty)

Do 30 września 2022 r. rodzice składają dyrektorowi deklarację wyboru języka obcego, z którego uczeń będzie zdawał egzamin. Odpowiednie formularze będziemy Państwu wysyłali drogą mailową – trzeba będzie to wydrukować, wypełnić (część A) i przesłać nam zeskanowane na adres szkoły.
Podobnie będziemy wysyłać informację o dostosowaniu warunków egzamin, która dotyczy możliwości wydłużenia czasu egzaminu).

Na egzamin uczeń stawia się na pół godziny przed jego rozpoczęciem. Do sali egzaminacyjnej uczeń może wnieść pióro/długopis z czarnym tuszem (arkusze egzaminacyjne wypełnia się tylko czarnym kolorem), linijkę (na egzamin z matematyki), małą butelkę wody. Jest zakaz wnoszenia na salę egzaminacyjną urządzeń telekomunikacyjnych.
  Dokładne informacje na temat egzaminu ósmoklasisty na znajdują na stronie internetowej www.cke.edu.pl .

.